Visie op het afvalbeleid van het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

 

 

 

Een goed afvalbeleid houdt in dat er enkel afval overblijft, nŠ gebruik van de geproduceerde goederen en productieprocessen, dat kan hergebruikt worden of kan afgebroken worden zonder enige vorm van schade toe te brengen aan het ecosysteem.  Dit afvalbeleid is het enig mogelijke beleid dat past in een duurzame ontwikkeling.

 

Stortplaatsen ťn afvalverbrandingsovens passen totaal niet in een duurzaam ontwikkelingsbeleid omdat :

- het momenteel wetenschappelijk bewezen en aanvaard is dat stortplaatsen ťn

  afvalverbrandingsovens het ecosysteem aantasten en

  gezondheidsschade veroorzaken bij mens en dier.

- waardevolle grondstoffen op deze wijze verloren gaan

- dit het bewijs levert van inefficiŽntie door het ťťnmalig gebruik van grondstoffen en

  dat hierdoor veel geld verloren gaat.

Een duurzaam afvalbeleid zal dan ook een totaal concept moeten omvatten dat aanvangt bij de voorbereidingsfase van de productie van goederen en productieprocessen en eindigt bij hergebruik of bij biologische afbraakprocessen (al of niet na behandeling) die het ecosysteem niet schaden.  Op deze wijze blijft er geen echt afval meer over dat moet gestort of verbrand worden en verkrijgt men een grotere economische efficiŽntie. Indien men de verwijderingskosten voor de producten mee in rekening brengt zal de consument uiteindelijk minder moeten betalen voor zijn producten.

 

In het huishoudelijk afvalstoffenplan dient het globale productiesysteem herbekeken te worden :

- de ontwikkeling van producten en processen

- het productie proces

- hoe producten en materialen, eens gebruikt, kunnen terugkeren naar het

  productiecircuit.

Het doel van het huishoudelijke afvalstoffenplan zou moeten bestaan uit het nastreven van een 100% efficiŽnte grondstoffen economie. Een economie die op de zelfde principes gebaseerd is als de natuur. De natuur heeft deze efficiŽntie reeds miljoenen jaren succesvol bewezen.

 

Dit plan zal voor de consument veel goedkoper zijn door de bestrijding van de grondstoffenverspilling ťn door het ontbreken van dure afvalverwijderingstechnieken zoals afvalverbrandingsovens.

 

De cijfers in het afvalstoffenplan tonen duidelijk aan dat afvalpreventie en recyclage de productie van afval niet doen verminderen. De afvalproductie is de laatste jaren nog toegenomen.

 

In het afvalstoffenplan wordt ook niet nagegaan wat er met het gescheiden afval gebeurd. Men verondersteld dat het gescheiden (gerecycleerd) afval globaal hergebruikt wordt, maar dit beeld beantwoordt niet aan de werkelijkheid. Een deel van dit afval (welk deel weten we niet) wordt gestort en/of verbrand in afvalverbrandingsovens.

 

Het voorliggende afvalstoffenplan begint slechts, nŠ de productie, nl. bij de preventie door de consumenten. Hierdoor kunnen heel wat producten niet verwijderd worden zonder dat er schade toegebracht wordt aan het ecosysteem. Dit is duidelijk een gemiste kans daar een duurzaam afvalbeleid moet beginnen bij de planning van de productie.

 

Het is onbegrijpelijk dat, rekening houdend met de beschikbare know how van de 21ste eeuw ťn rekening houdend met de nefaste gevolgen van stortplaatsen en afvalverbrandingsovens, er nog een huishoudelijk afvalbeleid opgemaakt wordt dat voorziet in storten en verbranden van afval.

 

Het huidige afvalstoffenplan is de voortzetting van een voorbijgestreefde zienswijze op afvalverwijdering.

 

Wij vragen de totale herziening van het huishoudelijk afvalstoffenplan op basis van de hiervoor opgesomde principes.

 

Een herziening waarbij storten en/of verbranden niet langer meer thuishoren.

 

Een herziening waarbij het ecosysteem niet langer meer aangetast wordt, de gezondheid van mens en dier inbegrepen.

 

Wij vragen dat de overheid de producenten duidelijk informeert over de economische rendabiliteit van een duurzaam afvalstoffenbeleid en hoe zij hieraan kunnen meewerken.

 

Wij vragen een verbod van producten en productieprocessen waarvan het afval niet kan verwijderd worden zonder het ecosysteem te beschadigen.

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be