Nieuwkerken, 8 maart 2001

  

PERSMEDEDELING

milieuvergunning NV Retorderie Fr. Schoeters & NV Ververij Schoeters

 

De Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas zal samen met een 15-tal omwonenden beroep indienen bij Vlaams Minister Vera Dua, tegen de op 25 januari 2001 verleende milieuvergunning door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen aan VERVERIJ SCHOETERS, Antwerpse Stwg. 41, 9100 Sint-Niklaas, voor het hernieuwen, wijzigen en het uitbreiden van een textielververij gelegen aan de Antwerpse Steenweg nr. 5 en 25 te 9100 Sint-Niklaas.  De nieuwe milieuvergunning werd toegekend tot 31 augustus 2011.

 

De Bestendige Deputatie heeft de ingediende bezwaarschriften naast zich neergelegd.  Geen enkele klacht van de omwonenden werd ernstig onderzocht, noch op een ernstige wijze weerlegd. 

 

De klachten over de gezondheidsproblemen zijn volgens de Bestendige Deputatie onvoldoende gestoffeerd.  “Het is niet uit te maken of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aandoeningen en de inrichting” vermeldt het besluit. De Bestendige Deputatie heeft het nagelaten een gezondheidsonderzoek in te stellen naar aanleiding van gezondheidsklachten van de omwonenden.  Het is duidelijk dat de Bestendige Deputatie het voorzorgsprincipe niet wil toepassen.  Eerst moeten er talrijke gezondheidsproblemen bestaan waarvan duidelijk het verband kan aangetoond worden tussen deze problemen en de ververij, pas dan wil de Bestendige Deputatie misschien rekening houden met de gezondheidsproblemen.    

 

Over de geurhinder zegt het besluit dat het bedrijf inderdaad loost in de riool (zonder voorzuivering zoals bij ververij Filteint in de landbouwerstraat) maar er kan niet a-priori worden gesteld dat de vermelde geurhinder afkomstig is van het bedrijf!

 

Gezien de gezondheidsproblemen bij de omwonenden, gezien de ongezuiverde lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, gezien het ontbreken van milieujaarverslagen, gezien ververij SCHOETERS ingeplant is in de onmiddellijke nabijheid van woonstraten en woonwijken en plaatsen waar mensen verblijven, gezien een klasse 1 bedrijf eigenlijk niet thuishoort in een woongebied, gezien het brandgevaar en gevaar voor reacties tussen scheikundige stoffen, gezien het bedrijf momenteel niet beantwoord aan de voorschriften inzake brandveiligheid, gezien de roetneerslag van de stookinstallaties, gezien de geurhinder uit de openbare riolering voortvloeiend uit het lozen van ongezuiverd bedrijfsafvalwater, gezien de lawaaihinder afkomstig van het volcontinu draaien van machines, gezien het ontbreken van een bedrijfsrampenplan, gezien de verkeersoverlast voor de omwonenden midden in het stadscentrum, gezien het niet toepassen van de Best Beschikbare Technieken, gezien de tekortkomingen in de informatieverschaffing aan het publiek, is het niet langer meer te verantwoorden de ververij SCHOETERS verder open te houden en moet de exploitatie onmiddellijk gestopt worden.

 

Volgens het gewestplan is dit bedrijf gelegen in een zone voor woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde.  Mensen worden verplicht te wonen in woonzones.  Klasse 1 bedrijven horen hier duidelijk niet thuis.  Alleen al door hun aard (inrichtingen die de meest nadelige gevolgen kunnen hebben voor mens en milieu), zouden dergelijke inrichtingen geen verlenging van de milieuvergunning meer mogen krijgen.  Een herlocalisering, in een zone voorzien voor dergelijke bedrijven, tegen het einde van de lopende milieuvergunning (5‑2‑2002) is noodzakelijk om de omwonenden een gezonde leefomgeving te garanderen.  

 

Elk besluit van de overheid dient in overeenstemming te zijn met art. 23 van de grondwet.  Dit artikel geeft ons het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Dit recht kan niet langer gegarandeerd worden op de huidige locatie van dit bedrijf.

 

De Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas vraagt uitdrukkelijk aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas initiatieven te nemen om het bedrijf te herlocaliseren.  Indien het nieuwe stadsbestuur werkelijk bekommerd is om de gezondheid van zijn inwoners, kan het stadsbestuur niet langer vrijblijvend toezien hoe hogere overheden beslissen dat gezondheidsbedreigende klasse 1 bedrijven verder mogen werken in ons stadscentrum. 

 

Fred De Baere

 

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas

www.milieugezondheid.be