25 september 2000

 

Klasse 1 bedrijf ververij Schoeters hoort niet thuis in

woongebied  

Ververij Schoeters, Antwerpse Steenweg te Sint-Niklaas, heeft een verlenging van de milieuvergunning aangevraagd.  Talrijke omwonenden en “De Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas” hebben hiertegen bezwaar ingediend.  Het gemeentebestuur van Sint-Niklaas steunt onvoorwaardelijk de verlenging van deze milieuvergunning. 

 

Ververij Schoeters bezit een milieuvergunning tot 5 februari 2002 en heeft een nieuwe milieuvergunningsaanvraag ingediend voor hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van de inrichting.  Ververij Schoeters is een klasse 1 bedrijf (de hoogste klasse).  Deze klasse kan de meest nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu.  Ververij Schoeters is gelegen in een woongebied met “culturele, historische en/of esthetische waarde”.  Rondom dit bedrijf wonen veel mensen.  Via de gewestplannen dwingt de overheid om te wonen in woongebieden.  De overheid heeft dan volgens ons ook de taak deze woongebieden te vrijwaren van elk nadelig gevolg voor mens en milieu.  Kinderen moeten kunnen opgroeien in een kwalitatief goede leefomgeving.  Daarom horen klasse 1 inrichtingen niet thuis in woongebieden maar wel in de voor hen voorziene industriegebieden!  

 

Op 17 februari 2000 heeft de milieu-inspectie het bedrijf bezocht.  De milieuvergunning van de Ververij Schoeters bleek niet meer in overeenstemming te zijn met de werkelijke toestand.  De opslag van gevaarlijke stoffen werd niet in de vergunning opgenomen.  Ververij Schoeters is hierdoor al jarenlang in overtreding met de milieuwetgeving. 

 

Omwonenden melden hinder door zwarte rook en roetdeeltjes, waarschijnlijk veroorzaakt door de verbrandingsinstallatie die werkt op zware stookolie.  Deze roetdeeltjes vervuilen niet enkel de omgeving maar veroorzaken ook bij omwonenden gezondheidsproblemen zoals allergie, astma en andere problemen aan de luchtwegen, en dit voornamelijk bij kinderen en ouderen.

 

In het rioleringsstelsel bij de omwonenden worden regelmatig specifieke geuren waargenomen die naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt worden door de lozing van bedrijfsafvalwater in dezelfde riolering.

 

Ook klagen de omwonenden van verkeersoverlast.  Vrachtwagens, camionetten en auto’s bestemd voor dit bedrijf moeten door het stadscentrum rijden om dit bedrijf te bereiken.  Door de slechte bewegwijzering van het bedrijf weten zij, die dit bedrijf willen bereiken, niet waar ze zich juist dienen aan te melden.  Op deze wijze parkeren bestuurders, voertuigen met draaiende motor, op verboden plaatsen zoals bv. het fietspad op de Antwerpse Steenweg, dit om aan omwonenden de weg te vragen.  Deze situatie brengt de verkeersveiligheid in het gedrang en zorgt ook voor bijkomende milieuvervuiling in het reeds sterk vervuilde stadscentrum.

 

Er zijn vragen naar de luchtkwaliteit in de omgeving van deze ververij.  De omwonenden vrezen voor brandgevaar.  Het bedrijf is trouwens helemaal omringd door woningen en moeilijk bereikbaar door de brandweer.

 

Het bedrijf zelf geeft geen gegevens over de lucht- en waterkwaliteit in de omgeving.  Verslagen over uitstoot van toxische stoffen en de samenstelling van het bedrijfsafvalwater ontbreken.  Een milieu-effecten rapport, een milieu-audit en een milieujaarverslag werden nooit opgemaakt.  Een brandveiligheidsattest zit niet in het dossier. 

 

Elk besluit van de overheid dient in overeenstemming te zijn met art. 23 van de grondwet.  Dit artikel geeft ons het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Dit recht kan niet langer gegarandeerd worden op de huidige locatie van dit bedrijf.  Dus kan de overheid alleen maar deze verlenging weigeren.

 

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas

www.milieugezondheid.be